Mijn Boeken

Hieronder ziet u welke boeken ik geschreven heb.

Alle boeken zijn te bestellen via het contactformulier.
U stuurt een mail en ik stuur u het boek op na betaling.

Voor bestellingen en/of vragen: Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.

Gods huis en ons gedrag

Cover De Heer KomtIn het nieuwste boek geef ik een vers voor vers uitleg van de eerste brief van Paulus aan Timotheüs. Als wij willen weten hoe wij het leven als gemeente van God willen vormgeven, hebben we in het Nieuwe Testament daar de volmaakte aanwijzingen voor. In deze eerste brief aan Timotheüs gaat Paulus in op een aantal facetten van het gedrag van gelovigen zoals dat past bij God onze Heiland. We zien vandaag de dag dat vele van de inzettingen die de Heer door Paulus aan ons heeft gegeven niet meer worden opgevolgd. Men is van het geloof afgedwaald door de kennis, het intellect boven de Schrift te stellen. In dit boek probeer ik helder te maken wat Gods gedachten zijn over ons gedrag zoals dat past bij zijn huis, de gemeente van God. Controversiële thema’s als wet en genade, vrouwen in de gemeente en omgaan met rijkdom komen aan bod.

57 blz. 15 euro. Te bestellen via deze website.

_____________________________________________________________________________________________

De Heer komt

Cover De Heer KomtEen vers voor vers verklaring van de beide brieven die Paulus schreef aan de Thessalonicenzen. Dit was een jonge gemeente en zij keken uit naar de komst van de Heer. Paulus schrijft hen de eerste brief om hen te vertroosten in hun lijden en hen te bemoedigen aangaande hun broeders en zusters die waren ontslapen. Hij richt hun ogen op de Heer die zal komen. In de tweede brief spoort hij hen aan zich niet door verkeerde leer aangaande de komst van de Heer te laten verschrikken. Hij zal hen tot zich nemen voordat de grote verdrukking zal komen met de antichrist als vreselijke verleider.

63 blz. 15 euro.
Te bestellen via de website.

Alle boeken zijn online te lezen op oudesporen.nl

_____________________________________________________________________________________________

Christus is alles

Cover Christus is alles

Een vers voor vers verklaring van de brieven van Paulus aan de Filippenzen en de Kolossenzen. De brief aan de Filippenzen toont ons de praktijk van het geloofsleven.
In hoeverre kunnen wij onszelf vergelijken met Paulus en zijn gezindheid?
Toch had hij dezelfde bronnen als die tot onze beschikking staan.
Hebben wij ook het verlangen om dit ene ding na te jagen en dat is Hem te kennen, onze Heer en Heiland?
We leven in een tijd dat het jagen naar dit ene doel steeds zeldzamer wordt. En toch wil ik via dit boek iedere lezer oproepen om het eigen hart te onderzoeken.
Welke plaats heeft de Heer Jezus daarin? Is Hij werkelijk onze blijdschap?
Waar de brief aan de Filippenzen de praktische vreugde en vrucht van een leven als christen wordt beschreven is het onderwerp van die aan de Kolossenzen meer de voorwaarde om tot die vrucht te komen.

Alles in deze brief richt onze aandacht op Christus als verheerlijkt Mens aan Gods rechterhand in Wie wij alles kunnen vinden dat nodig is voor ons geestelijk leven.
In een tijd van verwarring waar vele verdraaide leringen zijn is het hard nodig dit onderwijs tot ons te nemen.

Kosten 15 euro.
Te bestellen via de website.

_____________________________________________________________________________________________

 

Gods geheimen onthuld

Cover geheimen van God-1

Een vers voor vers verklaring van de brief van Paulus aan de Efeziërs.
De God en Vader van onze Here Jezus Christus heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten.
Hij heeft hierin de geheimen van zijn hart onthuld aan hen die geloven. Dat wat eeuwen verborgen was en geen profeet heeft gezien in oude tijden is nu bekend geworden.
Wat houdt dit in? Welke gevolgen heeft dit voor ons persoonlijke leven en wat is nu precies de geestelijke strijd? Wat is de gemeente, het lichaam van Christus?
Hoe moeten wij als hemelse burgers leven hier op aarde? Wat is uitverkiezing en hoe functioneren de bedieningen in de gemeente?

Allemaal vragen waar ik in dit boek op in ga. 95blz. Kosten 15 euro.
Te bestellen via de site.

_____________________________________________________________________________________________

 

Trouw tot het einde

Trouw cover-1

Een vers voor vers verklaring van de tweede brief van Paulus aan Timotheüs.
Ik geloof dat wij ons in een tijd begeven dat niet alleen de wereldsituatie met de dag zorgelijker wordt, maar dat ook dat wat de christenheid wordt genoemd in haar getuigenis volkomen heeft gefaald.
Er zijn ontelbaar veel stromingen, richtingen en sekten binnen het christendom ontstaan.
Veel mensen, ook binnen de evangelische richting, zijn in verwarring wat nu nog te geloven. Heel vaak hoor ik de opmerking: 'Die zegt dit en een ander weer dat, hoe weet je nog wat de juiste Bijbeluitleg is'?
Paulus koerst ons in deze verwarrende tijd feilloos tussen de klippen door naar het einddoel: Jezus Christus Zelf. Daarbij geeft hij onmisbare hulpbronnen mee aan iedere gelovige die 'jaagt' naar gerechtigheid.
Hiermee is deze tweede brief aan Timotheüs niet allen uiterst actueel maar ook van onschatbare waarde voor de christen in onze huidige tijd.
Als extra bijlage is een vers voor vers verklaring van de brief aan Titus opgenomen. Hierin zien wij hoe de orde in het huis van God, en dat is de gemeente is haar verantwoordelijkheid, gestalte moet krijgen.
Wat is de taak en het karakter van oudsten? Hoe moeten jonge en oudere mannen en vrouwen zich gedragen? Welke bronnen van kracht zijn er voor iedere oprechte gelovige te vinden om in deze chaotische tijd vorm te geven aan het huis van God? 

Allemaal vragen waar ik in dit boek op in ga. 69blz. Kosten 15 euro.
Te bestellen via de site.

_____________________________________________________________________________________________

 

Vergooide Vrijheid

Het wettische denken is een groot probleem voor gelovigen. Dit is het denken dat onze prestaties enige indruk op God maken.
Het wordt op talloze manieren aangewakkerd: het dragen van bepaalde kleding, het wel of niet eten van bepaald voedsel, het uitoefenen van bepaalde godsdienstige plichten etc.
De Galaten waren op het goede spoor gezet. Ze hadden het evangelie van Paulus gehoord, die hen Christus als gekruisigd voor ogen had geschilderd. Ze waren vrij door zijn volbrachte werk van het leven naar wetten en regels. Toch vergooiden de gelovigen uit Galatië deze vrijheid door hun oor te luister te leggen bij vreemde leringen die het godsdienstige vlees weer laten gelden.
Vandaar de titel van dit boek: 'Vergooide Vrijheid'.
Het is een bewuste keuze om de genade van God aan te willen vullen met menselijke godsdienst. Zo vergooien we onze vrijheid. Ieder van ons loopt dagelijks dit gevaar. Op de meest subtiele manieren komt de 'werkheiliging' onze gemeenten binnen.
Ik heb dit boek bedoeld voor mezelf en al die gelovigen die net als Paulus dit ene doel hebben: Weten wat ware christelijke vrijheid is door Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding (zie Filippenzen 3:10).
Als extra bijlage is een vers voor vers uitleg opgenomen van de brief van Judas. Deze gaat over het grote gevaar van binnengeslopen mensen in de gemeente die de gelovigen willen aftrekken van ware gerechtigheid onder de mantel van ware vroomheid.

Het boek komt medio september uit maar kan nu al besteld worden. 100 blz. De prijs is 15 euro.

_____________________________________________________________________________________________

De Komende Christus

Dit boek is een vers voor vers uitleg van het Bijbelboek Openbaring.

In onze huidige tijd van onrust en verwarring is het van het grootste belang om als gelovigen uit te zien naar de komende Christus.

Hij zal deze wereld regeren als de Koning der koningen. Dat wat mensen na duizenden jaren niet is gelukt zal Hij wel doen: Er zal vrede en gerechtigheid zijn op deze aarde.
Maar voordat het zover is zal er een aantal profetieën worden vervuld die zijn beschreven in Openbaring. Het zal zeer duister worden voordat de Here Jezus wordt geopenbaard.
Er komt een 'mens der zonde' die de Antichrist wordt genoemd. Toch wint de duisternis het niet van het licht, want God zal met de komende Christus de gemeente tonen aan deze wereld, een groot gezelschap van mensen, hebbende zijn heerlijkheid. Dit is het slot van dit Bijbelboek. Bovendien wordt Gods volk Israël hersteld en gezegend volgens oude beloften. Zij zullen tot zegen zijn voor alle volken. Maar wat er zal gebeuren voordat het zover is, vinden we uitgebreid beschreven in soms moeilijk te begrijpen, symbolische taal. Voor de gelovige die wil letten op de tekenen van de tijden en die uitziet naar de komst van Christus, is dit boek een waardevolle hulp in het leren verstaan van de komende dingen.

Prijs: 15,00 euro : 200 blz.

_____________________________________________________________________________________________

Ontspoord

ontspoord

Een vers voor vers uitleg van deze eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs.

De gemeente waar Paulus aan schreef was moreel ontspoord, op drift, weggedreven van de rechte weg. Waren de Galaten gevangen door de dwaling van het wetticisme, de Korinthiërs vervielen in vleselijk gedrag. De brief eindigt met de naam van Hem die heeft gezegd: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’, (zie Jh14:6). Bij Hem moet de gemeente zijn en blijven.

We lopen allemaal het gevaar ‘ontspoord' te raken. Er komt veel op ons af als gelovigen. De maatschappij dringt haar denkbeelden aan ons op. Net als toen hebben we richtingaanwijzers nodig om ons weer op de rit te krijgen van het geloofsleven.

Hoe denkt God over dingen als: seksualiteit, huwelijk en echtscheiding, zonde in de gemeente, gaven van de Geest, etc.? Paulus gaf toen richting aan hen en via deze brief ons ook nu in dit belangrijke deel van Gods Woord.


154 blz. Prijs 15 euro.

_____________________________________________________________________________________________

Het anker voor de ziel

het anker voor de zielNa 'Vastheid voor het hart' is er nu een nieuw boek te bestellen: 'Het anker voor de ziel'.

Dit is een vers voor vers studie van de brief aan de Hebreeën. De brief aan de Hebreeën is één van de meest verheven gedeelten uit de Bijbel. Het richt de schijnwerper voor de volle 100% op Jezus Christus. Het toont dat het christendom zoals God dit bedoeld heeft een verhevener en betere plek heeft in zijn gedachten dan het Jodendom.

Met behulp van vele citaten uit het Oude Testament toont deze brief ons hoe overweldigend de Persoon van Jezus is en hoe volmaakt zijn werk op het kruis is geweest. Op grond van dat werk hebben wij als gelovigen de vrije toegang gekregen tot God.

Dat niet alleen, we mogen tijdens dit leven zien op Hem. Hij is ons ‘anker voor de ziel’. Iedere keer weer als we de blik richten op onszelf, zinken we, net als Petrus, weg in de golven van wanhoop.

In dit rijke gedeelte van Gods Woord worden we bemoedigd om vast te houden aan Hem die heeft geroepen: ‘Het is volbracht’. Daarom richt het ons geloofsoog op Jezus. Voor ieder die wil graven in de Bijbel is dit boek daarom van harte aanbevolen.

De prijs is 15 euro. 124 blz. _____________________________________________________________________________________________

De invasie van een andere geest

We leven vandaag in een tijd van grote verwarring. Vooral als het gaat om het onderwijs met betrekking tot de Heilige Geest is er veel verschil van inzicht. Helaas zijn er ook veel verkeerde leringen die welwillende christenen op het verkeerde been zetten. 

Ik heb geprobeerd een boek te schrijven waarin enige duidelijkheid naar voren komt als het gaat om wat de Bijbel leert over het werk van de Heilige Geest. Hierin ontzenuw ik een paar van de verkeerde leringen die op dit moment de ronde doen in kerken en gemeenten vanuit de charismatische theologie. Wat is het kenmerkende van de Heilige Geest in deze tijd? Kan iedere gelovige in tongen spreken? Moeten wij de werken doen die Jezus deed? Bestaat de gave van genezing nog? Zo ja, moeten wij ons daarnaar uitstrekken? Komt er een grote opwekking? Mijn doel is om christenen een vast fundament mee te geven en een Bijbelse basis dat hen kan bewaren voor teleurstellingen en verkeerde verwachtingen. 

Aan de andere kant is mijn doel dat wij ons uitstrekken naar wat God ons werkelijk wil geven: meer invloed van zijn Geest in ons hart zodat we een beter zicht krijgen op Jezus Christus. Door op onderstaande link te klikken kunt u dit boek als e-book direct lezen.

Sinds mei 2016 ook te bestellen als geprinte reader voor 15 euro.

Open en lees het boek _____________________________________________________________________________________________