Christus is alles

Cover Christus is alles

Het meest recente boek is een vers voor vers verklaring van de brieven van Paulus aan de Filippenzen en de Kolossenzen. De brief aan de Filippenzen toont ons de praktijk van het geloofsleven.
In hoeverre kunnen wij onszelf vergelijken met Paulus en zijn gezindheid?
Toch had hij dezelfde bronnen als die tot onze beschikking staan.
Hebben wij ook het verlangen om dit ene ding na te jagen en dat is Hem te kennen, onze Heer en Heiland?
We leven in een tijd dat het jagen naar dit ene doel steeds zeldzamer wordt. En toch wil ik via dit boek iedere lezer oproepen om het eigen hart te onderzoeken.
Welke plaats heeft de Heer Jezus daarin? Is Hij werkelijk onze blijdschap?
Waar de brief aan de Filippenzen de praktische vreugde en vrucht van een leven als christen wordt beschreven is het onderwerp van die aan de Kolossenzen meer de voorwaarde om tot die vrucht te komen.

Alles in deze brief richt onze aandacht op Christus als verheerlijkt Mens aan Gods rechterhand in Wie wij alles kunnen vinden dat nodig is voor ons geestelijk leven.
In een tijd van verwarring waar vele verdraaide leringen zijn is het hard nodig dit onderwijs tot ons te nemen.

Kosten 15 euro.
Te bestellen via de site www.dirkjanjansen.nl

_____________________________________________________________________________________________

 

Gods geheimen onthuld

Cover geheimen van God-1

Een vers voor vers verklaring van de brief van Paulus aan de Efeziërs.
De God en Vader van onze Here Jezus Christus heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten.
Hij heeft hierin de geheimen van zijn hart onthuld aan hen die geloven. Dat wat eeuwen verborgen was en geen profeet heeft gezien in oude tijden is nu bekend geworden.
Wat houdt dit in? Welke gevolgen heeft dit voor ons persoonlijke leven en wat is nu precies de geestelijke strijd? Wat is de gemeente, het lichaam van Christus?
Hoe moeten wij als hemelse burgers leven hier op aarde? Wat is uitverkiezing en hoe functioneren de bedieningen in de gemeente?

Allemaal vragen waar ik in dit boek op in ga. 95blz. Kosten 15 euro.
Te bestellen via de site.

_____________________________________________________________________________________________

 

Trouw tot het einde

Trouw cover-1

Een vers voor vers verklaring van de tweede brief van Paulus aan Timotheüs.
Ik geloof dat wij ons in een tijd begeven dat niet alleen de wereldsituatie met de dag zorgelijker wordt, maar dat ook dat wat de christenheid wordt genoemd in haar getuigenis volkomen heeft gefaald.
Er zijn ontelbaar veel stromingen, richtingen en sekten binnen het christendom ontstaan.
Veel mensen, ook binnen de evangelische richting, zijn in verwarring wat nu nog te geloven. Heel vaak hoor ik de opmerking: 'Die zegt dit en een ander weer dat, hoe weet je nog wat de juiste Bijbeluitleg is'?
Paulus koerst ons in deze verwarrende tijd feilloos tussen de klippen door naar het einddoel: Jezus Christus Zelf. Daarbij geeft hij onmisbare hulpbronnen mee aan iedere gelovige die 'jaagt' naar gerechtigheid.
Hiermee is deze tweede brief aan Timotheüs niet allen uiterst actueel maar ook van onschatbare waarde voor de christen in onze huidige tijd.
Als extra bijlage is een vers voor vers verklaring van de brief aan Titus opgenomen. Hierin zien wij hoe de orde in het huis van God, en dat is de gemeente is haar verantwoordelijkheid, gestalte moet krijgen.
Wat is de taak en het karakter van oudsten? Hoe moeten jonge en oudere mannen en vrouwen zich gedragen? Welke bronnen van kracht zijn er voor iedere oprechte gelovige te vinden om in deze chaotische tijd vorm te geven aan het huis van God?

Als extra bijlage is een vers voor vers uitleg van de brief aan Titus toegevoegd. Hierin vinden we Gods gedachten over de orde in de gemeente, het huis van God. Hoe behoren oudsten, mannen en vrouwen zich te gedragen in dat huis?

Allemaal vragen waar ik in dit boek op in ga. 69blz. Kosten 15 euro.
Te bestellen via de site.

_____________________________________________________________________________________________

 

Vergooide Vrijheid

Het wettische denken is een groot probleem voor gelovigen. Dit is het denken dat onze prestaties enige indruk op God maken.
Het wordt op talloze manieren aangewakkerd: het dragen van bepaalde kleding, het wel of niet eten van bepaald voedsel, het uitoefenen van bepaalde godsdienstige plichten etc.
De Galaten waren op het goede spoor gezet. Ze hadden het evangelie van Paulus gehoord, die hen Christus als gekruisigd voor ogen had geschilderd. Ze waren vrij door zijn volbrachte werk van het leven naar wetten en regels. Toch vergooiden de gelovigen uit Galatië deze vrijheid door hun oor te luister te leggen bij vreemde leringen die het godsdienstige vlees weer laten gelden.
Vandaar de titel van dit boek: 'Vergooide Vrijheid'.
Het is een bewuste keuze om de genade van God aan te willen vullen met menselijke godsdienst. Zo vergooien we onze vrijheid. Ieder van ons loopt dagelijks dit gevaar. Op de meest subtiele manieren komt de 'werkheiliging' onze gemeenten binnen.
Ik heb dit boek bedoeld voor mezelf en al die gelovigen die net als Paulus dit ene doel hebben: Weten wat ware christelijke vrijheid is door Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding (zie Filippenzen 3:10).
Als extra bijlage is een vers voor vers uitleg opgenomen van de brief van Judas. Deze gaat over het grote gevaar van binnengeslopen mensen in de gemeente die de gelovigen willen aftrekken van ware gerechtigheid onder de mantel van ware vroomheid.

Het boek komt medio september uit maar kan nu al besteld worden. 100 blz. De prijs is 15 euro.

_____________________________________________________________________________________________

De Komende Christus

Dit boek is een vers voor vers uitleg van het Bijbelboek Openbaring.

In onze huidige tijd van onrust en verwarring is het van het grootste belang om als gelovigen uit te zien naar de komende Christus.

Hij zal deze wereld regeren als de Koning der koningen. Dat wat mensen na duizenden jaren niet is gelukt zal Hij wel doen: Er zal vrede en gerechtigheid zijn op deze aarde.
Maar voordat het zover is zal er een aantal profetieën worden vervuld die zijn beschreven in Openbaring. Het zal zeer duister worden voordat de Here Jezus wordt geopenbaard.
Er komt een 'mens der zonde' die de Antichrist wordt genoemd. Toch wint de duisternis het niet van het licht, want God zal met de komende Christus de gemeente tonen aan deze wereld, een groot gezelschap van mensen, hebbende zijn heerlijkheid. Dit is het slot van dit Bijbelboek. Bovendien wordt Gods volk Israël hersteld en gezegend volgens oude beloften. Zij zullen tot zegen zijn voor alle volken. Maar wat er zal gebeuren voordat het zover is, vinden we uitgebreid beschreven in soms moeilijk te begrijpen, symbolische taal. Voor de gelovige die wil letten op de tekenen van de tijden en die uitziet naar de komst van Christus, is dit boek een waardevolle hulp in het leren verstaan van de komende dingen.

Prijs: 15,00 euro : 200 blz.

_____________________________________________________________________________________________

Ontspoord

ontspoord

Een vers voor vers uitleg van deze eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs.

De gemeente waar Paulus aan schreef was moreel ontspoord, op drift, weggedreven van de rechte weg. Waren de Galaten gevangen door de dwaling van het wetticisme, de Korinthiërs vervielen in vleselijk gedrag. De brief eindigt met de naam van Hem die heeft gezegd: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’, (zie Jh14:6). Bij Hem moet de gemeente zijn en blijven.

We lopen allemaal het gevaar ‘ontspoord' te raken. Er komt veel op ons af als gelovigen. De maatschappij dringt haar denkbeelden aan ons op. Net als toen hebben we richtingaanwijzers nodig om ons weer op de rit te krijgen van het geloofsleven.

Hoe denkt God over dingen als: seksualiteit, huwelijk en echtscheiding, zonde in de gemeente, gaven van de Geest, etc.? Paulus gaf toen richting aan hen en via deze brief ons ook nu in dit belangrijke deel van Gods Woord.


154 blz. Prijs 15 euro.

_____________________________________________________________________________________________

Het anker voor de ziel

het anker voor de zielNa 'Vastheid voor het hart' is er nu een nieuw boek te bestellen: 'Het anker voor de ziel'.

Dit is een vers voor vers studie van de brief aan de Hebreeën. De brief aan de Hebreeën is één van de meest verheven gedeelten uit de Bijbel. Het richt de schijnwerper voor de volle 100% op Jezus Christus. Het toont dat het christendom zoals God dit bedoeld heeft een verhevener en betere plek heeft in zijn gedachten dan het Jodendom.

Met behulp van vele citaten uit het Oude Testament toont deze brief ons hoe overweldigend de Persoon van Jezus is en hoe volmaakt zijn werk op het kruis is geweest. Op grond van dat werk hebben wij als gelovigen de vrije toegang gekregen tot God.

Dat niet alleen, we mogen tijdens dit leven zien op Hem. Hij is ons ‘anker voor de ziel’. Iedere keer weer als we de blik richten op onszelf, zinken we, net als Petrus, weg in de golven van wanhoop.

In dit rijke gedeelte van Gods Woord worden we bemoedigd om vast te houden aan Hem die heeft geroepen: ‘Het is volbracht’. Daarom richt het ons geloofsoog op Jezus. Voor ieder die wil graven in de Bijbel is dit boek daarom van harte aanbevolen.

De prijs is 15 euro. 124 blz. _____________________________________________________________________________________________

De invasie van een andere geest

We leven vandaag in een tijd van grote verwarring. Vooral als het gaat om het onderwijs met betrekking tot de Heilige Geest is er veel verschil van inzicht. Helaas zijn er ook veel verkeerde leringen die welwillende christenen op het verkeerde been zetten. 

Ik heb geprobeerd een boek te schrijven waarin enige duidelijkheid naar voren komt als het gaat om wat de Bijbel leert over het werk van de Heilige Geest. Hierin ontzenuw ik een paar van de verkeerde leringen die op dit moment de ronde doen in kerken en gemeenten vanuit de charismatische theologie. Wat is het kenmerkende van de Heilige Geest in deze tijd? Kan iedere gelovige in tongen spreken? Moeten wij de werken doen die Jezus deed? Bestaat de gave van genezing nog? Zo ja, moeten wij ons daarnaar uitstrekken? Komt er een grote opwekking? Mijn doel is om christenen een vast fundament mee te geven en een Bijbelse basis dat hen kan bewaren voor teleurstellingen en verkeerde verwachtingen. 

Aan de andere kant is mijn doel dat wij ons uitstrekken naar wat God ons werkelijk wil geven: meer invloed van zijn Geest in ons hart zodat we een beter zicht krijgen op Jezus Christus. Door op onderstaande link te klikken kunt u dit boek als e-book direct lezen.

Sinds mei 2016 ook te bestellen als geprinte reader voor 15 euro.

Open en lees het boek _____________________________________________________________________________________________

In ontmoeting...

InOntmoetingSinds 2013 is er dit boek van mij te koop: 'In ontmoeting met het Oude Testament'. Kijk hier voor een voorproefje.

In 2009 startte ik een cursus ‘Oude Testament’ voor gemeenteleden van de Evangelie Gemeente Ermelo. Het doel was om onbekende gedeelten van de Bijbel eens te bestuderen. Boek voor boek uit het Oude Testament, te beginnen met Genisis, werd eens per twee weken behandeld en samengevat. In het voorjaar van 2013 was met de bespreking van het boek Maleachi een eind gekomen aan de cursus. De 39 samenvattingen zijn gebundeld in dit boekwerk. Het geeft niet alleen een helder en beknopt overzicht van de hoofdlijnen van ieder boek, het verbindt ook de inhoud met die van het Nieuwe Testament. Daarbij diept dit boek ook enkele geestelijke lessen uit die er voor gelovigen van vandaag zijn. Bovenal toont het hoe de Christus van God, Jezus, al op iedere blz. te vinden is. Voor ieder die zijn/haar kennis van het Oude Testament wil verdiepen. 146 blz. 15 euro.

_____________________________________________________________________________________________

Lees verder:In ontmoeting...

Vastheid voor het hart!

Ik heb een boek geschreven over de brief van Paulus aan de Romeinen. Deze brief geldt als het meest bijzondere geschrift voor vele gelovigen. Het behandelt fundamentele vragen als: Wat is zonde? Hoe kijkt God naar deze wereld? Wie worden er behouden? Wat betekent het bloed van Christus? Wat is de rechtvaardigmaking? Wat betekent het kruis van Christus? Wat betekent de doop? Hoe moet ik God dienen? Wat doet de Heilige Geest? Hoe verloopt Gods plan met Israël? Hoe functioneren gaven in de gemeente? Wat is het lichaam van Christus? en nog veel meer. Het boek is een vers voor vers behandeling, met zelfstudievragen, van deze belangrijke brief uit de Bijbel. Voor Bijbelstudie en/of stille tijd prima geschikt. Gebonden, softcover.

 

Dit boek is uitverkocht

De tekst van dit boek is nog wel verkrijgbaar als reader, 152 blz. te koop voor 15 euro!

Lees verder:Vastheid voor het hart!